Ma-thi-ơ 10:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.