Ma-thi-ơ 10:29-31 - Bản dịch Truyền thống
29
Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.
30
Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.
31
Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ.