Ma-thi-ơ 10:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.