Ma-thi-ơ 10:20 - Bản dịch Truyền thống
Ay chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra.