Ma-thi-ơ 10:17 - Bản dịch Truyền thống
Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;