Ma-thi-ơ 10:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội;