Ma-thi-ơ 1:3 - Bản dịch Truyền thống
Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ech-rôm; Ech-rôm sanh A-ram;