Ma-thi-ơ 1:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.