Ma-thi-ơ 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.