Ma-thi-ơ 1:11 - Bản dịch Truyền thống
Giô-si -a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.