Ma-thi-ơ 1:1 - Bản dịch Truyền thống
Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Ap-ra-ham.