Dân số 7:78 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngày thứ mười hai, đến quan trưởng của con cháu Nép-ta-li, là A-hi-ra, con trai Ê-nan.