Dân số 7:60 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngày thứ chín, đến quan trưởng của con cháu Bên-gia-min, là A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.