Dân Số Ký 7:60 - Bản dịch Truyền thống
Ngày thứ chín, đến quan trưởng của con cháu Bên-gia-min, là A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni.