Dân Số Ký 6:6 - Bản dịch Truyền thống
Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va chớ đến gần người chết.