Dân số 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va chớ đến gần người chết.