Dân Số Ký 6:23 - Bản dịch Truyền thống
Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: