Dân số 5:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kế đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo nầy trong một cuốn sách, rồi lấy nước đắng bôi đi.