Dân Số Ký 5:23 - Bản dịch Truyền thống
Kế đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo nầy trong một cuốn sách, rồi lấy nước đắng bôi đi.