Dân số 4:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi nào dời trại quân đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bảng chứng;