Dân Số Ký 34:26 - Bản dịch Truyền thống
về chi phái con cháu Y-sa-ca, một quan trưởng tên là Pha-ti-ên, con trai A-xan;