Dân Số Ký 34:24 - Bản dịch Truyền thống
và về chi phái con cháu Ep-ra-im, một quan trưởng tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan;