Dân số 3:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là tám ngàn sáu trăm người có chức phận săn sóc nơi thánh.