Dân Số Ký 27:23 - Bản dịch Truyền thống
đặt tay trên mình người, và truyền lịnh cho, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn vậy.