Dân số 26:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đó là các con trai Bên-gia-min, tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ: số là bốn mươi lăm ngàn sáu trăm người.