Dân Số Ký 26:25 - Bản dịch Truyền thống
Đó là các họ Y-sa-ca, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người.