Dân Số Ký 22:3 - Bản dịch Truyền thống
Mô-áp lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất đông.