Dân số 22:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mô-áp lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất đông.