Dân số 22:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên nầy và bên kia.