Dân số 21:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! hãy ca hát cho nó!