Dân Số Ký 21:17 - Bản dịch Truyền thống
Y-sơ-ra-ên bèn hát bài nầy: Hỡi giếng, hãy tuôn lên! hãy ca hát cho nó!