Dân số 19:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong bảy ngày.