Dân Số Ký 13:8 - Bản dịch Truyền thống
về chi phái Ep-ra-im, Hô-sê, con trai của Nun;