Dân số 12:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Môi-se; hai người đều đến.