Dân Số Ký 11:6-9 - Bản dịch Truyền thống
6
Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi.
7
Vả, Ma-na hình như hột ngò, sắc như trân châu.
8
Dân sự đi tản ra và hốt lấy, rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã, nấu trong một cái nồi và làm bánh; nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu.
9
Khi ban tối mù sương xuống trên trại quân, thì ma-na cũng xuống nữa.