Dân số 11:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se; Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại.