Dân Số Ký 11:2 - Bản dịch Truyền thống
Dân sự bèn kêu la cùng Môi-se; Môi-se cầu xin Đức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại.