Dân Số Ký 10:11 - Bản dịch Truyền thống
Xảy trong ngày hai mươi tháng hai, năm thứ hai, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ.