Dân số 10:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xảy trong ngày hai mươi tháng hai, năm thứ hai, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ.