Dân Số Ký 1:46 - Bản dịch Truyền thống
số là sáu trăm ba ngàn năm trăm năm mươi.