Dân Số Ký 1:28-29 - Bản dịch Truyền thống
28
Con cháu của Y-sa-ca, dòng dõi họ tùy theo họ hàng và tông tộc mình, cứ kể từng tên, từ hai mươi tuổi sắp lên, tức là mọi người trong chi phái Y-sa-ca đi ra trận được,
29
số là năm mươi bốn ngàn bốn trăm.