Dân Số Ký 1:15 - Bản dịch Truyền thống
về chi phái Nép-ta-li, A-hi-ra, con trai của Ê-nan.