Dân số 1:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
về chi phái Nép-ta-li, A-hi-ra, con trai của Ê-nan.