Sô-phô-ni 3:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va.