Na-hum 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi.