Na-hum 1:1 - Bản dịch Truyền thống
Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện thấy của Na-hum, người En-cốt.