Mi-chê 6:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch?