Mi-chê 3:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các người lấy huyết xây thành Si-ôn, và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem.