Giô-na 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.