Giô-na 2:8 - Bản dịch Truyền thống
(2 -9) Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.