A-mốt 8:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất, hãy nghe điều nầy.