A-mốt 6:9-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
9
Nếu trong một nhà còn lại mười người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết.
10
Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà; người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: Còn có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai hết! Bấy giờ người bà con nói rằng: Hãy im đi! chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va!