A-mốt 6:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quí xức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Giô-sép!