A-mốt 6:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thật, các ngươi hát bài bậy bạ họa theo đờn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua Đa-vít.