A-mốt 6:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!