A-mốt 6:3 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!