A-mốt 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.