A-mốt 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!