A-mốt 5:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!