A-mốt 5:24 - Bản dịch Truyền thống
Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.